Розвиток творчого мислення

Розвиток творчого мислення

Розвиток творчого мисленняНа сучасному етапі розвитку суспільства чітко виражена потреба в спеціалістах, що володіють високим рівнем розвитку творчого потенціалу, які вміють системно мислити, ставити різні завдання та нестандартно їх вирішувати.

У стрімко мінливих умовах суспільного та технічного розвитку особливо важливими якостями людини стають творча активність, нововведення, неординарність рішень. Завдання виховання людей з творчим складом розуму перетворилося в назрілу соціальну необхідність.

Ще на початку століття французький психолог Рібо зауважив, що оригінальність мислення до 14-ти років знижується. Значний регрес творчої складової у юнацтва відзначається психологами і в наш час. Тому, необхідно постійно розвивати та активізувати творче мислення учнів. Дослідження ряду психологів показують, що при відповідних цілеспрямованих та систематичних зусиллях можна отримати досить плідні результати.

Творчість слід розглядати не тільки як професійну характеристику, але і як необхідну особистісну якість, що дозволяє людині адаптуватися в швидко мінливих соціальних умовах та орієнтуватися в дедалі більшому інформаційному полі.

Успішність розвитку творчого системного мислення в процесі професійної освіти багато в чому визначається рівнем сформованості основних компонентів творчого мислення на більш ранніх етапах формування особистості. У число таких компонентів входять:

 • здатність до аналізу, синтезу, порівняння та встановлення причинно-наслідкових зв’язків;
 • критичність мислення (виявлення різного роду помилок, неузгодженостей) та здатність виявляти протиріччя;
 • прогнозування можливого розвитку подій;
 • здатність бачити будь-яку систему або об’єкт в аспекті минулого, сьогодення та майбутнього;
 • вміння вибудовувати алгоритм дії, генерувати нові ідеї;
 • породжувати незвичайні ідеї, відхилятися в мисленні від традиційних схем, швидко вирішувати проблемні ситуації.

Що ж таке творче мислення? Відомий американський психолог Е. Фромм визначає його як «здатність дивуватися, пізнавати та знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, … націленість на відкриття нового та здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду». Близькі до поняття «творче мислення» терміни «креативність» та «дивергентне мислення». Під креативністю розуміється здатність знаходити в швидкому темпі різні способи вирішення завдань. Комплекс особливостей розумового процесу, що лежить в основі цієї здатності, Дж. Гілфорд назвав дивергентним мисленням.

В психологічних дослідженнях виявлено цілу низку таких особливостей, що взаємопов’язані та утворюють цілу структуру:

 • Швидкість мислення – здатність висловлювати максимальну кількість ідей за короткий проміжок часу.
 • Гнучкість мислення – здатність бачити проблему з різних сторін, багатство асоціативної діяльності, що полягає у встановленні дуже далеких асоціацій, знаходження схожості в явищах, на перший погляд нічим не пов’язаних.
 • Оригінальність мислення – своєрідність творчого мислення, незвичайність підходу до проблеми, здатність знаходити незвичайні відповіді.
 • Синтетичність мислення – здатність охопити все проблемне поле одним поглядом.
 • Точність (завершеність) – логічність творчого мислення, вибір адекватного рішення, відповідного поставленій меті.

Специфічна природа творчого мислення визначає нетрадиційний характер методик його діагностики та розвитку. Вони зазвичай не регламентують діяльність учнів, вони передбачають наявності правильних або неправильних відповідей, не обмежують їх кількості. Оцінюється неординарність рішень, їх різноманітність. Цінність цих методик полягає в тому, що їх можна застосовувати не тільки для діагностики, але й для розвитку творчого мислення. Заняття з розвитку творчого мислення можна проводити не тільки індивідуально, але й даючи завдання на підгрупи, в формі КВН, «мозкового штурму», що викликає підвищений інтерес учнів, вимагає вміння домовлятися один з одним, приймати безліч рішень. Як приклад пропонуються завдання для КВН серед учнів 14-16 років, які можна перетворювати.

Цілі та завдання:

 • стимулювання здатності до роздумів;
 • розвиток творчого мислення;
 • згуртування колективу;
 • розвиток комунікативних навичок.

Інтерпретація малюнків

Пропонується кілька малюнків (наприклад, різні лінії – хвиляста, спіраль, коло, ламана). Пропонується за деякий проміжок часу написати якомога більше інтерпретацій для кожного малюнка. Наприклад: хвиляста лінія – гори, хвилі моря, спина дракона; спіраль – кола на воді, мішень, сонячна система; коло – сонце, монета, люк; ламана лінія – дахи будинків, графік, малюнок на торті. Інтерпретації можуть бути різні, в тому числі й гумористичні. Підраховується загальна кількість інтерпретацій по всіх малюнках за відведений час, їх неординарність, оригінальність.

Вигадування розповіді

Пропонуються кілька слів (наприклад, КЛЮЧ, ЧОВЕН, СТОРОЖ, КАБІНЕТ, ДОРОГА). Необхідно за 10 хвилин скласти логічно пов’язану, закінчену розповідь. Оцінюється яскравість, оригінальність образів, незвичність сюжету.

Добре – погано

Підгрупам роздають картки з написаними на них різними ситуаціями (наприклад: 1) Весь день ллє дощ. 2) Вас підстригли дуже коротко. 3) Вам наступили на ногу. 4) Ви заблукали в чужому місті). Учасникам пропонується проаналізувати ці ситуації з точки зору «позитивних» та «негативних» її наслідків. За певний час (в залежності від віку та кількості учасників – 10-20 хвилин) групами складаються списки таких наслідків та потім зачитуються та обгрунтовуються. Результати оцінюються за кількістю та оригінальністю наслідків, бажано, щоб позитивних наслідків було не менше негативних.

Наприклад, при аналізі явища «весь день ллє дощ» «позитивними» моментами можуть бути: швидше почнуть рости гриби, стане свіжіше, можна побачити веселку, «негативні» наслідки: з’явиться бруд, можна промокнути та захворіти, машина може забризкати водою з калюжі. У ситуації «Вас підстригли дуже коротко» позитивне – не жарко, не потрібно витрачати гроші на шампунь, не потрібно носити з собою гребінець, негативне – шапка стає велика, голові холодно, помітні відстовбурчені вуха. При аналізі ситуації «Вам наступили на ногу» позитивним може бути названо: можна познайомитися з новою людиною, нарешті почистимо черевики або купимо нові, розбудили в автобусі, звернули увагу, що наділи різні; «негативними» наслідками є: хвора нога, зіпсований настрій, брудне взуття. У ситуації «Ви заблукали в чужому місті» позитивним є те, що можна подивитися визначні пам’ятки, познайомитися з новими людьми, можна зробити незвичні вчинки, негативним в даній ситуації є: витрачений час, можна замерзнути та захворіти.

Індукція

Учням пропонуються картки з назвами предметів або об’єктів (наприклад, «яблуко», «бензин», «Київ»). Пропонується записати якомога більше категорій (класів) об’єктів, до яких належить даний предмет. Наприклад: яблуко – фрукт, плід, продукт харчування, товар, куля; бензин – паливо, рідина, легкозаймиста речовина, нафтопродукт, товар, розчинник; Харків – місто, обласний центр, транспортний вузол, промисловий, культурний, науковий, торгівельний центр, географічна назва. Результати оцінюються за кількістю записаних категорій або об’єктів.

comments powered by HyperComments