Кодекс корпоративної етики

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ
ЦЕНТРУ ЗДОРОВ’Я, КРАСИ ТА УСПІХУ
«THE VESNINA GROUP»

Цей Кодекс розроблений на основі чинного законодавства України та загальновизнаних принципів і норм ділової етики. Кодекс не описує всі можливі випадки і ситуації, з якими може зіткнутися працівник при виконанні своїх службових обов’язків, але містить основні принципи вирішення складних етичних ситуацій. У Кодексі сформульовані і систематизовані норми і принципи поведінки, яких повинні дотримуватися всі співробітники Центру.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У цьому Кодексі викладене нижче вживається в такому значенні:
Компанія – Центр «The Vesnina group».
Місія – загальна мета Центру як конкурентоспроможної структури, представлена в єдиній формі і чітко виражає основну причину існування організації.
Бачення – отримання комплексної, цілісної інформації у вигляді знання з минулого, теперішнього та майбутнього діяльності Центру.
Корпоративні цінності – все, що породжує довіру і з’єднує Центр в єдине ціле, є обличчям Центру впізнаваним у всіх областях її діяльності.
Кодекс корпоративної (ділової) етики Центру – норми, правила і принципи, що визначають етику взаємних відносин всередині Центру, а також взаємні відносини Центру з партнерами, контрагентами та іншими зацікавленими сторонами.
Контрагенти – фізичні особи, установи і організації, пов’язані з Центром зобов’язаннями по загальному договором, та / або співпрацею в процесі їх виконання (клієнти, постачальники, підрядники, інвестори та ін.).
Афілійовані особи – фізичні або юридичні особи, які можуть вчиняти безпосередній або опосередкований вплив на прийняття співробітником Центру службового рішення.
Конфлікт інтересів – ситуація, при якій особиста зацікавленість співробітника, або його (її) близьких впливає або може впливати на об’єктивне виконання посадових обов’язків і може привести до протиріччя між особистими інтересами співробітників і інтересами Центру.
Складна етична ситуація – ситуація, в якій стикаються уявлення про мораль співробітника – з одного боку і Центру – з іншого.

1.1. Цілі і завдання Кодексу
Мета Кодексу – встановити корпоративні стандарти ділової етики Центру і регламентація діяльності співробітників Центру в Складних етичних ситуаціях.
Завдання Кодексу:
– встановити принципи корпоративної етики Центру на основі Місії, Бачення і Корпоративних цінностей Центру;
– орієнтувати співробітників на розуміння, підтримку і дотримання єдиних принципів ділової етики;
– встановити правила поведінки співробітників в Складних етичних ситуаціях.

1.2. Сфера застосування Кодексу
1.2.1. Цей Кодекс містить загальнообов’язкові правила поведінки, що поширюються на всіх працівників Центру, незалежно від рівня займаної ними посади.
1.2.2. Всі документи Центру, в тому числі які оформляють відносини з клієнтами, діловими партнерами, державними органами влади, конкурентами та працівниками Центру, розробляються і затверджуються з урахуванням положень цього Кодексу.
1.2.3. Кожний самостійний структурний підрозділ Центру має право деталізувати у внутрішніх документах, узгоджених з Дирекцією Центру, положення цього Кодексу стосовно сфери його діяльності.
1.2.4. Положення цього Кодексу змінюються і доповнюються за рішенням Засновників Центру відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, чинним законодавством України, нормами ділової етики.
1.2.5. Положення цього Кодексу рекомендовані для дотримання всіма дочірніми і залежними структурами Центру.

II. МІСІЯ

Місія Центру (ідея проекту): надати можливість клієнтам зосередити свої сили і ресурси на профілактику і корекцію свого здоров’я, красу, привабливість, взявши на себе турботи по обслуговуванню, підтримці і розвитку їх за допомогою дипломованих фахівців в області медицини, остеопатії, косметології, психології, логопедії, АРТ-терапії та масажу. Центр концентрує свої зусилля на наданні послуг, які значно підвищують якість здоров’я клієнта, а також скорочують їх поточні витрати на обслуговування і час. Пропонуючи сервісні умови своїм клієнтам, ми дотримуємося принципу ексклюзивності. Для Центру кожен клієнт індивідуальний і запропонована йому послуга компонується і вибудовується виходячи з його потреб та з урахуванням побажань.

III. КОРПОРАТИВНІ ЦІННОСТІ

Шанобливе ставлення до клієнта і його побажанням.
Ми працюємо для розвитку і забезпечення конкурентоспроможності наших клієнтів. Нашою метою є встановлення довгострокового і взаємовигідного співробітництва. Ми завойовуємо лояльність і довіру клієнтів шляхом ведення бізнесу тільки чесними засобами і відповідно до норм ділової етики.
Якість обслуговування.
Ми постійно працюємо над важливими інноваціями, індивідуалізацією наших рішень, впровадженням загальноприйнятих галузевих систем якості та відповідності їм. Сертифікація виробничих процесів і фахівців – норма життя Центру. Ми прагнемо до лідерства, прагнемо вперед, знаходимо можливості постійно вчитися і розвиватися.
Сумлінне виконання посадових обов’язків.
Не говорити «не можна», а говорити «як». Виконувати роботу так, щоб клієнт був задоволений, щоб клієнт був радий повернутися. Відповідально виконувати поставлені завдання. Виправляти помилки і вчитися. Постійно вдосконалюватися і покращувати свою роботу.
Шанобливе ставлення до колег і керівництва Центру.
Сприяти створенню дружнього середовища, заснованого на повазі кожної особистості і створення умов для її розвитку. Спрямованість на спільну роботу для досягнення загального результату.

IV. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ Центру

– Центр будує свою діяльність на принципах визнання верховенства Права у всіх сферах суспільно-економічного життя.
– Центр будує взаємини зі своїми співробітниками на принципах дотримання прав людини і гідності особистості, створення рівних можливостей для співробітників.
– Центр будує діалог і взаємовідносини з місцевими громадами, органами державної влади та місцевого самоврядування на принципах відкритості, партнерства і співпраці.
– Центр будує взаємини з Контрагентами на принципах чесності, об’єктивності і сумлінності.
– Центр будує взаємини з конкурентами на принципах вільної та чесної конкуренції при неухильному дотриманні норм і правил ділової етики.
– Центр не бере участі в політичній або релігійній діяльності.
– Центр повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за збереження навколишнього середовища і розглядає свою діяльність в області охорони навколишнього середовища як невід’ємну частину успішного ведення бізнесу і обов’язкову умову для досягнення своїх стратегічних цілей.

V. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКА Центру

5.1. Взаємовідносини співробітників і Центру.
Співробітники будують свої взаємини з Центром на принципах лояльності до Центру, сумлінного дотримання та виконання політик, положень, регламентів, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів Центру.
Співробітники – основа репутації Центру. Тому необхідно усвідомлювати, що будь-які неетичні або неправомірні дії, вчинені на робочому місці або у вільний час, можуть завдати шкоди репутації Центру.

5.2. Взаємовідносини між співробітниками Центру.
Взаємовідносини між співробітниками Центру, незалежно від займаної посади або сфери діяльності, будуються на принципах взаємної поваги та взаємодопомоги, відкритості та доброзичливості, командної роботи та орієнтації на співпрацю.
Будь-які форми зневажливого або образливого ставлення один до одного є неприпустимими.

5.3. Взаємовідносини між керівниками і підлеглими.
Взаємовідносини керівників з підлеглими будуються на принципах відкритості керівництва по відношенню до співробітників, надання керівниками рівних можливостей усім своїм підлеглим для виконання своїх обов’язків, підтримки ініціативності підлеглих, розуміння специфіки роботи підлеглих і прийняття відповідальності за результати їх роботи, неупередженості та справедливої ​​оцінки результатів роботи підлеглих.
Взаємовідносини підлеглих з керівниками будуються на принципах, поваги, дисципліни та дотримання субординації, сумлінного виконання як своїх прямих посадових обов’язків, так і інших завдань керівництва, що не описані в посадових інструкціях, але безпосередньо відносяться до сфери та специфіки діяльності підрозділу Центру.

5.4. Взаємовідносини з Контрагентами.
У взаємовідносинах з Контрагентами співробітники Центру повинні керуватися принципами поваги і доброзичливості, пріоритету інтересів Центру, об’єктивності, економічної доцільності.
Співробітники не повинні розголошувати інформацію про контрагентів, яка може нанести їм або Центру матеріальний або інший збиток, крім випадків, коли розголошення такої інформації передбачено законодавством.

5.5. Взаємовідносини з афілійованими особами.
Співробітники Центру повинні уникати залучення Афілійованих осіб в якості контрагентів. Співробітники не повинні брати участь у прийнятті рішень про співпрацю з Афілійованими особами; при виникненні виробничої необхідності залучення Афілійованих осіб до співпраці з Центром співробітник повинен звернутися до свого безпосереднього керівника.

5.6. Конфіденційність і розголошення інформації.
Співробітники зобов’язані дотримуватися умов збереження комерційної таємниці Центру і дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків.

5.7. Громадська діяльність.
Співробітники Центру можуть займатися будь-якою незабороненою законодавчою, релігійної або громадською діяльністю за умови її ведення в вільний від виконання посадових обов’язків час і поза робочим місцем. Співробітники не повинні використовувати ім’я Центру, фінансові, матеріальні або будь-які інші ресурси Центру для здійснення своєї політичної, релігійної або громадської діяльності.

5.8. Використання ресурсів Центру.
Співробітники зобов’язані максимально дбайливо ставитися до майна та інших наданих Центром ресурсів і використовувати їх виключно в робочих цілях.

5.9. Конфлікт інтересів.
Співробітники Центру повинні уникати ситуацій, які можуть привести до конфлікту особистих інтересів та інтересів Центру:
– отримання грошових коштів, подарунків або винагороди в будь-який інший формі, які передаються з метою впливу на хід прийняття та/або на результат службового рішення співробітником Центру;
– використання імені Центру, його репутації, матеріальних, фінансових чи інших ресурсів, конфіденційної інформації з метою отримання власної вигоди;
– інші ситуації, які можуть призвести до несприятливих для Центру наслідків;
– співробітник несе відповідальність за неякісну роботу і помилкові дії у вирішенні питань, які входять в сферу його обов’язків і має покарання у вигляді штрафу (від 500 грн.).

У разі виникнення конфлікту інтересів або можливості такого конфлікту, співробітник Центру повинен звернутися за допомогою у вирішенні ситуації до свого безпосереднього керівника. При неможливості вирішення конфлікту інтересів безпосереднім керівником, працівник має право звернутися за допомогою до вищого керівника аж до Директора Центру.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

У своїй професійній діяльності всі співробітники повинні керуватися принципами, описаними в Кодексі; кожен працівник несе особисту відповідальність за дотримання Кодексу. При неможливості для працівника самостійно вирішити складну етичну ситуацію, йому необхідно звернутися за порадою і допомогою до свого безпосереднього керівника.
Керівник відповідає за виконання Кодексу своїми підлеглими, він допомагає їм правильно тлумачити правила і норми етичної поведінки, а також особистим прикладом показує зразок високої ділової етики співробітника Центру. Ніхто з працівників або керівників Центру не має права вчинити або затвердити будь-яку дію, що порушує цей Кодекс.