УГОДА КОРИСТУВАЧА

Центр Здоров’я, Краси та Успіху «THE VESNINA GROUP», що діє в організаційно-правовій формі ФОП Весніна С.В. (далі – «THE VESNINA GROUP», Виконавець), пропонує будь-якій фізичній особі, Користувачу (Абоненту), яка відгукнулася і відповідає вимогам, передбаченим п. 4 Преамбули угоди користувача (далі – Угода), укласти дану Угоду на нижчевикладених умовах.

Дана Угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом усної угоди та відповідно до чинного законодавства України має відповідну юридичну силу.

ПРЕАМБУЛА

1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій фізичній особі укласти Угоду користування сайтом «THE VESNINA GROUP». Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Користувачем платежу в рахунок оплати послуг та отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Користувача (Абонента) на сайті Виконавця.

Сайт (сайти) Виконавця розташований за адресою https://vesninagroup.com.ua/та https://face.vesnina-group.kharkov.ua/

4. Укладаючи договір, Абонент підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних із метою можливості виконання умов даного договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії. Крім цього, укладанням даного договору Замовник підтверджує, що він сповіщений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ФОП Весніна С.В. з метою можливості виконання умов даного договору.

Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при онлайн-конференції). Обсяг прав Користувача як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Відповідно до даної Угоди «THE VESNINA GROUP» за допомогою сайту надає Користувачу платні та безоплатні послуги доступу до контенту «THE VESNINA GROUP».

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Акцепт договору означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цього договору публічної оферти, що рівнозначноукладанню договору та додатків до нього.

2.2. Факт реєстрації фізичної особи на сайті або в додатку є достатньою підставою вважати про повне й беззастережне прийняття особою даної Угоди.

2.3. У випадку незгоди особи з будь-яким положенням Угоди або з Угодою в цілому, вона зобов'язується негайно припинити реєстрацію на сайті або в додатку і в подальшому утримуватися від їх використання. Незалежно від наявності згоди з положеннями угоди, чи факту реєстрації – відвідувачам сайту забороняється (в силу ЗУ «Про авторське право та суміжні права») здійснювати копіювання, зберігання на власному технічному пристрої, чи носії інформації, а також розповсюджувати будь-яким способом контент сайту Виконавця за відсутності на це згоди останнього.

2.4. Приймаючи дану Угоду, особа підтверджує, що має необхідний обсяг цивільної дієздатності, а тому повною мірою усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними; уважно ознайомилася з усіма умовами та положеннями даної Угоди; розуміє предмет і зміст Угоди, права та обов'язки кожної Сторони, що випливають або пов'язані з виконанням Угоди, а також суть термінів, уживаних в Угоді; її волевиявлення є вільним і відповідає її внутрішній волі, не є результатом впливу будь-яких осіб та/або обставин; не пов'язана будь-якими зобов'язаннями та їй невідомі обставини, що перешкоджають їй укласти та належним чином дотримуватися й виконувати всі умови Угоди; відсутній будь-який обман або інше приховування фактів, які можуть мати істотне значення та свідомо нею не повідомляються; має намір використовувати сайт та/або додаток виключно з метою отримання послуг, наданих за даною Угодою; згодна дотримуватися та виконувати всі умови Угоди, що поширюють свою дію на неї; дана Угода укладається на вигідних для неї умовах.

2.5. «THE VESNINA GROUP» має право в будь-який час змінити та/або доповнити дану Угоду в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача.

Відповідні зміни та/або доповнення набувають чинності після закінчення 5 (п'яти) календарних днів із моменту розміщення нової редакції Угоди на сайті та/або в додатку.

Продовження Користувачем використання сайту та/або додатка після набуття чинності нової редакції Угоди свідчить про його згоду із внесеними змінами та/або доповненнями.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, застосовувані в даній Угоді, мають таке значення:

Публічна оферта – пропозиція про придбання послуг продавця, що публікується Виконавцем на сайті, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі користувачів;

Сайт – інтернет-ресурс, що являє собою сукупність веб-сторінок, об'єднаних під доменними іменами «vesninagroup.com.ua» та «face.vesnina-group.kharkov.ua».

Додаток – прикладна програма, що дозволяє після її встановлення на технічний пристрій Користувача отримувати доступ до Контенту «THE VESNINA GROUP».

Контент – інформаційне наповнення, представлене у вигляді як об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі професійної літератури, дописів, аудіо-, відеофайлів, технік, програм, торговельних марок, фірмових найменувань, так і інших об'єктів, що не є такими, яке Виконавець та Користувачі розміщують на сайті. Контент включає в себе як розміщені на сайті матеріали, так і інформацію що надається в режимі online (вебінарів, конференцій, тренінгів, майстер-класів) в т.ч. за допомогою інших допоміжних веб-ресурсів (YouTube, Zoom тощо).

Користувач – особа, яка пройшла реєстрацію та прийняла умови даної Угоди.

Персональні дані – сукупність відомостей про Користувача, зокрема: логін Користувача, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, вік, паспортні дані, ідентифікаційний код, поштова адреса, телефон, місце роботи, фотозображення, дані банківської картки, а також інші дані, добровільно надані Користувачем при реєстрації або згодом зазначені Користувачем в обліковому записі або розміщені на сайті «THE VESNINA GROUP».

Реєстрація – процедура внесення до реєстраційної анкети персональних даних, зокрема адреси електронної пошти та пароля для доступу до сайту «THE VESNINA GROUP».

Авторизація – ідентифікація Користувача на сайті за допомогою введення ним свого логіна та пароля.

Персональна сторінка – веб-сторінка Користувача, яка може містити персональні дані Користувача, а також розташовуваний ним Контент, яким Користувач ділиться за його вибором з іншими користувачами.

Передплата – дія, яку виконує Користувач із метою отримання доступу до Розділів платного контенту на визначений або не обмежений проміжок часу.

Промо-код – цифровий код, після введення якого в спеціальну форму Користувачу активується доступ до платної послуги за його вибором.

4. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

4.1. Реєстрація Користувача на сайті є добровільною.

4.2. При заповненні на сайті реєстраційної форми Користувач зобов'язаний надати справжні, точні, повні та актуальні дані.

4.3. Користувач не має права передавати свій пароль будь-яким третім особам і несе повну відповідальність за його схоронність.

4.4. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його профілю, вважаються вчиненими відповідним Користувачем.

У випадку виявлення незаконного доступу до профілю та/або спроби такого доступу, Користувач зобов'язаний негайно змінити пароль і повідомити про незаконний доступ та/або спроби такого доступу «THE VESNINA GROUP» шляхом направлення письмового повідомлення на адресу електронної пошти vesninagroup@gmail.com.

4.5. Користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.6. При виникненні в «THE VESNINA GROUP» підстав вважати, що Користувач надав недостовірну та/або свідомо неправильну інформацію, Виконавець може в будь-який момент вимагати від такого Абонента підтвердження зазначених ним відомостей, зокрема на підставі документів, що посвідчують його особу.

У разі якщо виявиться, що дані Користувача, які містяться в поданих ним документах, не відповідають даним, повідомленим при реєстрації та створенні облікового запису, та/або Користувач протягом 3 (трьох) робочих днів із моменту одержання вимоги «THE VESNINA GROUP» не надасть запитуване документальне підтвердження, Виконавець має право тимчасово призупинити доступ Користувача до облікового запису/або видалити обліковий запис Користувача або відмовити в платній послузі.

4.7. Користувач має право в будь-який момент вимагати від «THE VESNINA GROUP» видалення свого облікового запису, для чого йому слід з адреси електронної пошти, зазначеної в його обліковому записі, відправити відповідну вимогу на адресу електронної пошти vesninagroup@gmail.com. «THE VESNINA GROUP» зобов'язується видалити обліковий запис Користувача на його вимогу протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів із моменту отримання електронного повідомлення.

5. ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧА

5.1. При використанні Користувачем сайту та/або додатка «THE VESNINA GROUP» може оброблятися така інформація:

5.1.1. персональні дані Користувача, введені ним у спеціальну форму на сайті або додатку, а також у подальшому зазначені ним у профілі;

5.1.2. дані, що не ідентифікують особу Користувача, які збираються автоматично при відвідуванні Користувачем сайту та/або додатка за допомогою використання файлів cookie та аналогічних технологій;

5.1.3. дані про взаємодію Користувача з рекламними оголошеннями від «THE VESNINA GROUP».

5.1.4. дані про взаємодію Користувача з іншими Користувачами.

5.2. Проходження Користувачем реєстрації або внесення персональних даних до свого облікового запису свідчить про добровільну згоду Користувача на обробку своїх персональних даних на умовах, установлених діючим законодавством України, а також підтверджує його поінформованість про свої права як суб'єкта персональних даних і про вимоги, пропоновані до обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» Користувач (суб'єкт персональних даних) має такі права:

– знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних чи дати відповідне доручення про одержання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, установлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст таких персональних даних;

– висувати мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– висувати вмотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з навмисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять його честь, гідність і ділову репутацію;

– звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту у випадку порушення законодавства про захист персональних даних;

– вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

– на захист від автоматизованого рішення, що має для нього правові наслідки.

Персональні дані Користувача підлягають включенню до бази персональних даних, розміщеної на сервері «THE VESNINA GROUP».

Згода Користувача на обробку його персональних даних підтверджує його добровільне волевиявлення на передачу персональних даних третім особам без необхідності його додаткового повідомлення:

– при отриманні «THE VESNINA GROUP» письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який потребує розкриття персональних даних;

– для забезпечення можливості захисту прав та/або законних інтересів «THE VESNINA GROUP» та/або третіх осіб;

– з метою виконання «THE VESNINA GROUP» своїх зобов'язань перед Користувачем;

– у випадку передачі Виконавцем своїх прав та обов'язків її правонаступнику;

– в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та/або прав людини;

– для усунення технічних неполадок у системі, що обробляє дані, та/або інших проблем із безпекою даних;

– в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Користувач також погоджується з тим, що «THE VESNINA GROUP» має право передавати такі персональні дані Користувача: ім'я, прізвище, стать, вік, Рубрики та Розділи, до яких отримує доступ, партнерам та/або рекламодавцям без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу.

У випадку надання Користувачем своїх персональних даних іншим Користувачам, у тому числі за допомогою їх розміщення на персональній сторінці, на сайті або в додатку для загального доступу необмеженого кола осіб, Користувач самостійно відповідає за можливі негативні наслідки своїх дій.

5.3. «THE VESNINA GROUP» обробляє інформацію про Користувача, наведену в п. 5.1 Угоди, з метою:

5.3.1. ідентифікації Користувача при використанні ним сайту та/або додатка;

5.3.2. надання Користувачу доступу до платних послуг сайту;

5.3.3. поліпшення якості роботи сайту та/або додатка, зручності його використання, його функціональності й безпеки;

5.3.4. підтримки зв'язку з Користувачем;

5.3.5. проведення досліджень, статистичного аналізу, у тому числі за допомогою різних статистичних засобів і служб, ведення звітності;

5.3.6. організації та проведення різних конкурсів та/або інших публічних заходів;

5.3.7. надання Користувачу будь-якої реклами.

5.4. «THE VESNINA GROUP» вживає всіх необхідних заходів для захисту інформації про Користувача від неправомірного доступу, розкриття, поширення, зміни, знищення, а також від інших незаконних дій із нею третіх осіб. Однак уживані Виконавцем заходи щодо захисту інформації про Користувача не можуть гарантувати її абсолютну безпеку, а тому Виконавець не несе відповідальності за розголошення та/або пошкодження та/або втрату інформації в ході її надання/отримання та/або подальшої обробки.

6. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

6.1. Вартість послуг.

Вартість послуг, наданих Користувачу на платній основі, вказується у відповідних Розділах й визначається «THE VESNINA GROUP» самостійно.

Виконавець має право в будь-який момент змінювати вартість платних послуг без спеціального повідомлення Користувача про такі зміни, але не пізніше сплати Користувачем таких послуг.

6.2. Порядок оплати.

Користувач має право здійснити оплату послуг одним із таких способів:

6.2.1. шляхом банківського переказу на підставі рахунка, направленого «THE VESNINA GROUP» на електронну адресу Користувача. При цьому строк дії рахунка вказується в самому рахунку. У випадку оплати рахунка після закінчення строку, зазначеного в ньому, і збільшення вартості послуг Користувач зобов'язаний доплатити різницю або має право повернути оплачений платіж. Усі витрати, пов'язані зі здійсненням банківського переказу, несе Користувач;

6.2.2. дебетовою або кредитною банківською карткою, що підходить для інтернет-платежів (в. т. ч. за допомогою спеціальних платіжних сервісів Wayforpay, Liqpay та інші), під час замовлення платної послуги, обраної Користувачем;

6.2.3. шляхом переказу з картки на картку;

6.2.4. шляхом введення промо-коду в спеціальну форму, пропоновану сайтом/ додатком.

6.3. Порядок і строки активації доступу до послуг.

Користувач отримує доступ до послуг у такий строк:

6.3.1. за 1 календарний день до дати початку навчального курсу в порядку, передбаченому пп. 6.2.1 даної Угоди;

6.3.2 за 1 календарний день до дати початку навчального курсу в порядку, передбаченому пп. 6.2.2, 6.2.3 даної Угоди, але не раніше дати оплати.

Користувач повідомляється про активацію доступу до послуг за допомогою електронної пошти та/або іншими засобами зв'язку, зазначеними Користувачем в обліковому записі.

Якщо в зазначений строк Користувач не отримує доступ до послуг, він зобов'язується зв'язатися з технічною підтримкою Виконавця електронною поштою vesninagroup@gmail.com. У випадку неможливості Виконавцем надати оплачені послуги з будь-якої причини, Користувач має право вимагати повернення сплачених коштів або вибрати іншу послугу з відповідною доплатою різниці вартості послуг.

6.4. Користувач погоджується з тим, що дані про оплати та платіжні реквізити будуть зберігатися на сервері Виконавця.

6.5. Сплачені кошти за послуги, які не встиг отримати Користувач можуть бути повернуті за його письмовим звернення, поданим не пізніше ніж за 3 робочих дні до запланованої дати початку їх надання (якщо така дата встановлена).

6.5. Користувач не має права обміняти промо-код на кошти.

6.6. Плата за послуги не підлягає поверненню після активації доступу до послуг.

7. ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

7.1. Користувач має право:

7.1.1. отримувати доступ у будь-який час до свого облікового запису, розміщеного контенту;

7.1.2. здійснювати професійне спілкування з іншими користувачам, адміністратором та Виконавцем;

7.1.3. одержувати відкритий і платний доступ до відповідних розділів на умовах передплати;

7.1.4. публікувати/розміщувати коментарі у відповідних розділах.

7.1.5. здійснювати інші права, передбачені даною Угодою.

7.2. Гарантії відносно Контенту та коментарів Користувача:

Користувач гарантує, що Контент та/або коментарі не будуть:

– порушувати права та/або охоронювані законом інтереси Виконавця та/або третіх осіб, у тому числі їх права інтелектуальної власності;

– ображати моральність, честь і гідність та/або ганьбити ділову репутацію Виконавцята/або третіх осіб;

– пропагувати ненависть та/або дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками, та/або сприяти розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, та/або містити сцени насильства та/або нелюдського поводження із тваринами;

– комерційною та/або державною, та/або банківською таємницею або іншою охоронюваної законом інформацією з обмеженим доступом;

– містити персональні дані, отримані та/або розповсюджувані з порушенням вимог законодавства, та/або шкідливі програми;

– мати еротичний та/або порнографічний та/або шахрайський характер;

– закликати до вчинення злочинів та/або інших протиправних дій, та/або містити поради, інструкції та/або керівництва щодо їх вчинення;

– містити інформацію рекламного характеру;

– іншим способом суперечити нормам чинного законодавства України.

Виконавець не зобов'язаний здійснювати попередню перевірку Контенту/коментарів Користувача при його відтворенні та доведенні до загального відома за допомогою сайту та/або додатка або переглядати сайт та/або додаток на наявність забороненого Контенту/коментарів. При встановленні Виконавцем факту порушення положень цього пункту Угоди або при виникненні в неї підстав вважати, що такий факт може настати, Виконавець має право на свій розсуд видалити Контент/коментар та/або тимчасово призупинити доступ Користувача до облікового запису, та/або видалити обліковий запис Користувача.

7.3. Користувач має право на свій розсуд у будь-який час видалити розміщений ним Контент. Після видалення Користувачем Контенту Виконавець має право зберігати архівні копії даного Контенту протягом необмеженого строку.

8. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

8.1. Користувач зобов'язується:

8.1.1. дотримуватися умов даної Угоди та чинного законодавства, включаючи зміни та доповнення, періодично внесені з попереднім повідомленням або без такого;

8.1.2. уникати дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, оздоровчі техніки або інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою послуг за цією Угодою (якщо це явно не дозволено власником подібної інформації);

8.1.3. уникати дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати будь-яким способом отримані за допомогою послуг об’єкти інтелектуальної власності, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, так само як і надсилати, публікувати, передавати або поширювати будь-яким способом будь-яку складову надаваних послуг або створені на її основі роботи;

8.1.4. надавати при реєстрації та наповненні облікового запису достовірні, повні й актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;

8.1.5. інформувати Виконавця про несанкціонований доступ до облікового запису та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля й логіна Користувача;

8.1.6. не надавати доступ іншим користувачам до власного облікового запису або до окремої інформації, що міститься на ньому, якщо це може призвести до порушення законодавства України та/або даної Угоди;

8.1.7. при виявленні порушення своїх прав та/або інтересів у зв'язку з незаконним розміщенням Контенту іншим Користувачем, сповістити про це «THE VESNINA GROUP». Для цього Користувачу необхідно направити на адресу електронної пошти зазначену вище письмове повідомлення з докладним викладенням обставин порушення та посиланням на сторінку, що містить Контент, який порушує його права та/або інтереси. На вимогу Виконавця надавати документи, що підтверджують права Користувача на Контент;

8.1.8. у випадку виникнення будь-яких претензій третіх осіб відносно порушення будь-яких майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб, або встановлених законодавством заборон або обмежень, на вимогу Виконавця пройти офіційну ідентифікацію, надавши «THE VESNINA GROUP» нотаріально завірене зобов'язання врегулювати виниклі претензії власними силами та за свій рахунок із зазначенням своїх актуальних даних.

8.2. Користувачу забороняється:

8.2.1. вчиняти будь-які дії, які можуть нашкодити діловій репутації «THE VESNINA GROUP» та/або партнерів, та/або третіх осіб, порушити їх права та/або інтереси та/або суперечити законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та/або загальноприйнятим нормам моралі;

8.2.2. видаляти будь-які знаки охорони авторського права та/або інші повідомлення про авторство та/або приналежність прав на твори та/або інші об'єкти інтелектуальної власності;

8.2.3. здійснювати незаконну обробку персональних даних інших Користувачів, зокрема їх збір, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, використання, поширення (у тому числі передачу);

8.2.4. уводити Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи адресу електронної пошти та пароль іншого Користувача;

8.2.5. отримувати доступ до облікового запису іншого Користувача, у тому числі шляхом обману або зловживання довірою чи за допомогою злому такого облікового запису;

8.2.6. використовувати без спеціального дозволу Виконавця автоматизовані методи для доступу до сайту та/або додатка, збору інформації на сайті та/або в додатку, додавання та/або завантаження контактів, відправлення та/або переадресації повідомлень або для виконання інших дій за допомогою взаємодії із сайтом та/або додатком;

8.2.7. вживати заходів, спрямованих на порушення нормального функціонування сайту та/або додатка, їх сервісів та/або облікових записів інших користувачів;

8.2.8. здійснювати зміну, декомпілювання, дизасемблювання, дешифрування та/або інші дії з об'єктним кодом і вихідним текстом програмного забезпечення сайту та/або додатка;

8.2.9. завантажувати, зберігати, поширювати або іншим способом використовувати комп'ютерні віруси, троянські програми та/або інше шкідливе програмне забезпечення;

8.2.10. блокувати або застосовувати спроби блокування будь-якого елемента системи безпеки сайту та/або додатка;

8.2.11. використовувати сайт для пропозиції та/або продажу будь-яких товарів та/або надання будь-яких послуг та/або в інших комерційних цілях;

8.2.12. розміщувати будь-які рекламні матеріали без спеціального дозволу Виконавця;

8.2.13. видаляти та/або приховувати рекламу, розміщену на сайті або в будь-якій частині сайту та/або в додатку, та/або перешкоджати її відображенню або блокувати її показ;

8.2.14. здійснювати розсилання Користувачам повідомлень без відповідного дозволу таких Користувачів та/або Виконавця;

8.2.15. здійснювати копіювання, зберігання на власному технічному пристрої, чи носії інформації, а також розповсюджувати будь-яким способом контент сайту Виконавця за відсутності на це згоди останнього.

8.3. При встановленні Виконавцем факту порушення положень п. 8.2 Угоди або при виникненні в неї підстав вважати, що такий факт може настати, Виконавець має право на свій розсуд тимчасово призупинити доступ Користувача до облікового запису та/або видалити обліковий запис Користувача.

9. ПРАВА «THE VESNINA GROUP»

9.1. Виконавець має право:

9.1.1. відправляти Користувачу важливі повідомлення/рекламну інформацію через сайт, додаток, електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку, зазначеними Користувачем в обліковому записі;

9.1.2. змінювати перелік послуг, наданих у рамках даної Угоди, їх вартість, спосіб, дату і порядок надання за попереднього повідомлення Користувача та/або припинити надання послуг;

9.1.3. розміщувати будь-яку рекламу на сайті та/або в додатку без спеціального повідомлення Користувача, а також здійснювати показ такої реклами Користувачу, крім випадків, коли Користувач вибрав послугу без показу реклами;

9.1.4. змінювати спосіб, вид і кількість розташування реклами в будь-який час;

9.1.5. на власний розсуд змінювати або видаляти Контент в будь-який час без спеціального повідомлення та згоди Користувача, у випадку виявлення Виконавцем Контенту/коментарів, які порушують положення п. 7.2 Угоди;

9.1.6. здійснювати інші права, передбачені даною Угодою.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ «THE VESNINA GROUP»

10.1. «THE VESNINA GROUP» повідомляє Користувача про належність їй прав інтелектуальної власності на оздоровчі техніки, освітні курси, інший контент, а також дизайн та елементи сайту й додатка. Використовувані Виконавцем торговельні марки, логотипи, зображення є зареєстрованими знаками або такими, які знаходяться у процесі реєстрації в Україні та/або інших країнах.

10.2. За даною Угодою «THE VESNINA GROUP» не надає Користувачу ніяких прав або ліцензій відносно зазначених об'єктів інтелектуальної власності.

11. ВІДМОВА «THE VESNINA GROUP» ВІД ГАРАНТІЙ

11.1. Користувач усвідомлює та підтверджує, що використання ним сайту та/або додатка здійснюється на умовах «як є», без будь-яких прямих або тих, які маються на увазі, гарантій. Зокрема, «THE VESNINA GROUP» не гарантує:

11.1.1. безпомилкової та безперебійної роботи сайту та/або додатка;

11.1.2. безпеки використання сайту та/або додатка, зокрема того, що воно не приведе до пошкодження апаратної або програмної складової комп'ютера Користувача чи будь-яким інших негативних наслідків для Користувача.

11.2. У випадку якщо відсутність доступу до сайту обумовлена технічними причинами, пов'язаними з функціонуванням сайту та/або додатка, Користувач може звернутися до адміністратора сайту.

«THE VESNINA GROUP» зобов'язується вжити всіх можливих заходів для усунення неполадок, що перешкоджають отриманню Користувачем послуг за даною Угодою, але не може гарантувати досягнення відповідного результату.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання умов Угоди Сторони несуть відповідальність, передбачену даною Угодою та чинним законодавством України.

12.1.1. Види порушення прав інтелектуальної власності та способи їх захисту визначаються сторонами на підставі ЗУ «Про авторське право та суміжні права» та Книги 4 Цивільного кодексу України.

12.2. «THE VESNINA GROUP» не несе відповідальності за:

12.2.1. дії або бездіяльність будь-яких осіб, спрямовані на порушення безпеки та нормального функціонування сайту та/або додатка;

12.2.2. технічні збої в роботі сайту та/або додатка, викликані помилками в об'єктному коді, комп'ютерними вірусами та/або іншими шкідливими програмами;

12.2.3. неотримання Користувачем доступу до сайту у зв'язку з відсутністю в нього підключення до мережі Інтернет;

12.2.4. вчинення Користувачем будь-яких дій, які шкодять честі й гідності, діловій репутації іншого Користувача та/або третіх осіб, порушують їх права та/або інтереси, у тому числі права інтелектуальної власності зазначених осіб;

12.2.5. втрату Користувачем або Виконавцем даних з облікового запису;

12.2.6. будь-який заподіяний Користувачу та/або третім особам прямий, непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, у тому числі упущену вигоду, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликану в тому числі тимчасовою не роботою сайту та/або додатка за якихось причин, включаючи проведення профілактичних робіт у програмно-апаратному комплексі сайту та/або додатку;

12.2.7. порушення партнерами та/або рекламодавцями Виконавця своїх зобов'язань перед Користувачем;

12.2.8. розміщення іншими Користувачами рекламної інформації на сторінках коментарів, які доступні Користувачу.

12.3. Користувач відповідає за:

12.3.1. зміст розміщеного ним Контенту/коментарів, зокрема за їх законність, точність, повноту, достовірність і корисність;

12.3.2. порушення прав та/або охоронювані законом інтересів «THE VESNINA GROUP» та/або третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності;

12.4. Користувач зобов'язується відшкодувати «THE VESNINA GROUP» будь-яку заподіяну шкоду, у тому числі компенсувати Виконавцеві будь-які збитки та витрати (включаючи серед іншого обґрунтовані гонорари та витрати за юридичні послуги) у зв'язку з можливими претензіями, позовами, обвинуваченнями або розслідуваннями третіх осіб, причиною яких є недотримання Користувачем даної Угоди, включаючи порушення Користувачем прав на Контент, прав та/або законних інтересів третіх осіб або застосовуваного законодавства;

12.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за даною Угодою, якщо таке виконання виявилося неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

До обставин непереборної сили за цією Угодою відносяться такі події: пожежі, стихійне лихо, землетруси, повені, смерчі, урагани, епідемії, епізоотії, карантинні заходи, терористичні акти, воєнні дії, введення надзвичайного стану, повстання, акти громадянської непокори, акти органів державної влади та місцевого самоврядування, запроваджений Кабінетом міністрів України карантин, а також інші обставини, виникнення, дія та наслідки яких неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов'язань за Угодою.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Сторони зобов'язуються врегулювати всі спори, що виникають між ними за даною Угодою або у зв'язку з нею, шляхом переговорів.

13.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

13.3. Сторони домовилися, що незалежно від того, резидентом якої держави є Користувач та місця отримання ним послуг – до правовідносин за цим договором застосовується законодавство держави Україна (крім випадків встановлених ст.12 ЗУ «Про міжнародне приватне право»).

13.4. Сторони передбачили цією Угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України (крім випадків встановлених ст.77 ЗУ «Про міжнародне приватне право»).

14. СТРОК ДІЇ УГОДИ ТА ЇЇ РОЗІРВАННЯ

14.1. Дана Угода набуває чинності з моменту реєстрації Користувача на сайті (або здійснення ним платежу) й діє безстроково.

14.2. Дана Угода може бути розірвана до закінчення строку її дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку.

14.3. «THE VESNINA GROUP» має право розірвати Угоду в односторонньому порядку у випадку порушення Користувачем положень п. 7.2, 8.1–8.2 Угоди. При цьому дану Угоду слід вважати розірваною з моменту одержання Користувачем електронного повідомлення про це від Виконавця.

14.4. Розірвання Угоди веде до негайного видалення облікового запису Користувача.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Всі питання, не врегульовані даною Угодою, а також будь-які спірні питання за Угодою або у зв'язку з нею вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

15.2. Визнання судом недійсним будь-якого з положень даної Угоди не спричиняє недійсність інших її положень або Угоди в цілому, а тому не веде до втрати нею юридичної сили.

15.3. Користувач не має права передавати або переуступати будь-які права або зобов'язання за даною Угодою. Ніяка навмисна передача або переуступати не буде мати юридичної сили. «THE VESNINA GROUP» має право вільно переуступати або передавати будь-які права та зобов'язання за даною Угодою в повному обсязі або частково, без попереднього повідомлення Користувача про це, крім випадків, передбачених даною Угодою або законодавством України.

15.4. У момент укладання даної Угоди Користувач дає свою згоду на переведення «THE VESNINA GROUP» боргу, який може виникнути у Виконавця перед Користувачем згідно із даною Угодою.

15.5. Сайт може містити посилання на інші ресурси в мережі Інтернет, подані виключно для зручності Користувача. Наявність таких посилань не свідчить про будь-які рекомендації «THE VESNINA GROUP» щодо їх корисності та/або безпеки. Користувач самостійно відповідає за відвідування та/або використання таких ресурсів, у тому числі за точність, повноту, достовірність розміщеної на них інформації та збереження конфіденційності переданих ним даних.